SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1

Hãng sản xuất : VMC

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Cân treo điện tử VMC

Hãng sản xuất : VMC 

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo điện tử VMC

Hãng sản xuất : VMC

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử VB-302B

Hãng sản xuất : VMC

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo điện tử VMC

Hãng sản xuất : VMC

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model :Bộ quả cân chuẩn M1 1mg-500mg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model :Bộ quả cân chuẩn M1 1mg-500g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Bộ quả cân chuẩn M1 1mg-200g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 1mg-100g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 1mg-1kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 1mg-2kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 1kg-5kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 1mg-10kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 100g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 200g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 500kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 1kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 2kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 5kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 10kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 20kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 1kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 2kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 500g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn M1 100g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : USA

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 1mg-500mg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 1mg-200g

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 1mg-500g

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 1mg-100g

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 1mg-1kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 1mg-2kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 1mg-10kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 1kg-5kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 20kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 100g

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 200g

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 500g

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 1kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 2kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 5kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1 10kg

Hãng sản xuất : Accurate

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn F1

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn E2 1mg-500mg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn E2 1mg-500g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn E2 1mg-200g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn E2 1mg-1kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn E2 1mg-2kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn E2 1kg-5kg

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn E2 1g-200g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Quả cân chuẩn E2 1g-500g

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 3 năm

SALE
product info

Model : Cân treo điện tử VMC

Hãng sản xuất : VMC

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử VC203

Hãng sản xuất : VMC

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Loadcell VLC 100

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell VLC 132

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell VLC 137

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell VLC 110

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell VLC A106

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell VLC 134

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell VLC 121

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell VLC 100SH

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell VLC 131

Hãng sản xuất : VMC

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

Bán chạy nhất
hotline